Swimming Pool

Izglītojamo uzņemšana.

1. skolā izglītojamos uzņem pamatojoties uz vecāku/aizbildņa iesniegumu, dzimšanas apliecības vai pases kopiju, fotogrāfiju un ārsta izziņu. 

2. Izglītojamo uzņemšanu apstiprina ar direktores rīkojumu.

Izglītojamo pārcelšana nākamajā grupā.

1. Lēmumu par izglītojamo pārcelšanu nākamajā grupā pieņem pedagoģiskā padome, to ar
rīkojumu apstiprina direktore.
2. Izglītojamajam, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, nav uzrādījis noteiktos
sportiskos rezultātus un zināšanu līmeni, ir tiesības atkārtot mācību gadu.